Stypendia szkolne

 • POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

  Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
  Świadczenia tej pomocy są niezależne od typu i rodzaju szkoły, do której uczeń uczęszcza, czy też od wyników w nauce ucznia – podstawowym kryterium jest tutaj dochód na osobę w rodzinie ucznia.
  Rodzajami świadczeń pomocy o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

  Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym dla ucznia w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. 
   
  Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności: nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego), choroby w rodzinie ucznia, śmierci najbliższych osób w rodzinie ucznia.
  Obydwa rodzaje świadczeń należy przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia. Świadczenia te przyznaje się uczniom zamieszkałym na terenie gminy, bez względu na położenie szkoły, do której uczęszczają.
  Zasady przyznawania stypendiów i zasiłków określa regulamin, w którym zawarte są przepisy dotyczące sposobu ustalania wysokości stypendium, jego formy, a także tryb przydzielania, który stanowi załącznik do uchwały Uchwała Nr XXXIV/192/2012Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki

  Osoby, które zamierzają składać wnioski powinny zapoznać się z regulaminem.