RODO

 •  

   

  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

  Administrator

  Administratorem przekazanych danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach ul. Szpitalna 7, 05- 092 Łomianki

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem tel. 22 751-90-57 lub adresem email rodoanka@gmail.com

  Cel i podstawy przetwarzania

  Realizując zadania określone w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

  Na mocy art. 100 ustawy o pomocy społecznej, będziemy przetwarzać również szczególne kategorie Państwa danych osobowych w związku z art. 9 RODO oraz dane osobowe dotyczące wyroków skazujących w związku z art. 10 RODO.

  Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postepowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał Państwa dane.

  Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są osoby/podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Ośrodku systemów informatycznych.

  Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy kancelaryjne i archiwalne obowiązujące w Ośrodku Pomocy Społecznej, przez czas określony w tych przepisach.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do:

  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  prawo do usunięcia danych osobowych;

  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do udzielenia pomocy, przyznania świadczeń.

  Państwa dane osobowe nie są profilowane.