Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach

 •  

  OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

  •    formularz do pobrania - oferta kandydata na rachmistrza spisowego
  •    informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych
   

  ____________________________________________________________________________

   Plakat Loterii NSP 2021

   Gminne Biuro Spisowe w Łomiankach przypomina o obowiązku spisowym.

  Jak dokonać spisu?
  •    za pomocą strony https://spis.gov.pl,
  •    w gminnym punkcie spisowym, po umówieniu telefonicznym (tel. 666 834 559 lub 888 98 13),
  •    telefonicznie 22 279 99 99,
  •    za pośrednictwem rachmistrza spisowego, gdy do nas zatelefonuje.
  Spisać muszą się nie tyko obywatele Polski, ale też cudzoziemcy, wg. stanu na dzień 31 marca 2021 r.

  Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.,  obowiązkiem spisania objęte są wszystkie osoby fizyczne "stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami", a także "niemające miejsca zamieszkania".

  Jeśli do dnia 7 lipca b.r. spiszesz się za pomocą strony internetowej (osobiście lub w gminnym punkcie spisowym) możesz wziąć udział w loterii (https://loteria.spis.gov.pl).
   

  _____________________________________________________________________________

  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

  ______________________________________________________________________________

   FlagaRP i Godło RP

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach  przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020-2021” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

  Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.
  Program adresowany jest do osób pełnoletnich ze znacznym, bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), które wymagają usługi asystenta
  w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu, tj.:
  a. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  b. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  c. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  d. załatwieniu spraw urzędowych;
  e. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  f. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

  Osoba niepełnosprawna nie może korzystać równolegle z innych form usług.
  Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.

  Asystentem Osobistym Osoby Niepełnosprawnej może zostać osoba, która:
  1) posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, lub
  2) legitymuje się wykształceniem przynajmniej średnim oraz posiada co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
  Czas pracy asystenta: 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00 – 22.00.
  Miesięcznie osoba niepełnosprawna może otrzymać do 30 godzin asysty. Zgodnie z założeniami programu nie będzie ponosić odpłatności.
  Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  Dokumenty można składać w: Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach , ul. Szpitalna 7, 05-092 Łomianki, tel.: 22 751 90 57 wew.118.

  Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału
  w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności.

  Karta zgłoszenia do Programu
     Szukasz dodatkowego zarobku? Zostań rachmistrzem!


  Do 16 lutego przedłużony został nabór rachmistrzów Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. To ciekawa praca oferująca nowe doświadczenia zarówno studentom, jak i osobom już zarobkującym. Jeśli jesteś zainteresowany, zgłoś się jak najszybciej do urzędu gminy/miasta, bo w wielu gminach województwa mazowieckiego jest już pełna lub prawie pełna obsada rachmistrzów. Można się też zgłaszać do pracy w innej gminie - przy naborze nie ma wymogu zamieszkiwania w gminie, której będzie się rachmistrzem.
  Praca w roli rachmistrza Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań to doskonała opcja dla osób szukających dodatkowego lub dorywczego zatrudnienia. Praca jest ciekawa i urozmaicona – każdy dzień jest inny. Wykonując zadania rachmistrza można zdobyć i udoskonalić wiele umiejętności cenionych przez pracodawców: komunikację interpersonalną, dokładność, systematyczność i wytrwałość.
  Ważnym atutem pracy rachmistrza są elastyczne godziny pracy. Zadania spisowe można dopasować do własnych potrzeb, drugiej pracy lub zajęć na uczelni. Liczy się spisanie jak największej liczby osób, a nie czas pracy.
  Spis powszechny startuje 1 kwietnia 2021 r. Rachmistrzowie rozpoczną pracę 16 kwietnia. Ich zadaniem będzie przeprowadzanie wywiadów spisowych – bezpośrednio lub telefonicznie - oraz wprowadzanie uzyskanych informacji do zainstalowanej w urządzeniu mobilnym aplikacji spisowej. Forma pracy (w terenie lub przez telefon) będzie zależeć od sytuacji epidemicznej oraz osobistych preferencji rachmistrza.
  Praca rachmistrza jest odpłatna. Wysokość wynagrodzenia będzie zależeć od liczby poprawnie spisanych osób. Zgodnie z obecnie obowiązującym tekstem ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym za każdy zakończony wywiad bezpośredni rachmistrz otrzyma 7 złotych brutto, natomiast za wywiad telefoniczny 4 złote brutto. Planowana jest jednak zmiana sposobu wynagradzania – jeśli wejdzie w życie, rachmistrz otrzyma 6 zł brutto za każdą spisaną osobę niezależnie od tego, czy spis został dokonany osobiście czy telefonicznie.
  Jakie są formalne wymagania dla kandydatów?
  Kandydatem na rachmistrza może być osoba, która jest pełnoletnia, cieszy się nieposzlakowaną opinią, posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie. Z udziału w naborze wykluczone są osoby skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  Chęć udziału w naborze rachmistrzów należy zgłosić do urzędu gminy/miasta, na terenie którego chcemy pracować. Nie ma formalnego wymogu zamieszkiwania na terenie danej gminy – najwygodniej jest pracować blisko swojego domu i na terenie, który dobrze znamy, ale mamy prawo zgłosić swoją kandydaturę do każdego urzędu gminy w Polsce.
  Po zgłoszeniu się do urzędu gminy trzeba będzie przejść szkolenie on-line i egzamin. Pracodawcą rachmistrzów spisowych pracujących na terenie województwa mazowieckiego będzie Urząd Statystyczny w Warszawie.
  Więcej informacji nt. spisów dostępne jest na stronie https://spis.gov.pl.
  Szczegóły naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych znajdują się pod linkiem.

  _______________________________________________________________________

   

  _______________________________________________________________________

  Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej


  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 i poinformowało o uruchomieniu naboru dla jednostek samorządu terytorialnego.
  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1133,komunikat-o-ogloszeniu-programu...
  Program swoim zasięgiem obejmuje nie tylko osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale również dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami.
  https://www.gov.pl/web/rodzina/wazna-pomoc-w-codziennym-zyciu-rusza-nabor-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej–edycja-2021-dla-samorzadow2
  Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).
  Asystent pomoże:
  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe),
  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • w załatwianiu spraw urzędowych,
  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.
  Urząd Miejski w Łomiankach i Ośrodek Pomocy Społecznej   aktualnie prowadzi prace nad wnioskiem dotyczącym przystąpienia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
  O terminie składania wniosków do udziału w Programie poinformujemy na stronie UMIG i OPS po rozstrzygnięciu konkursu dotyczącego przystąpienia do Programu.

  _______________________________________________________________________

   

  Masz problem ze spisem rolnym? Dzwoń na infolinię!

  Dostępna pod numerem 22 279 99 99 infolinia spisowa służy pomocą w każdej sprawie dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego. Warto skorzystać z tego wsparcia możliwie jak najszybciej. 30 listopada mija termin na wywiązanie się z obowiązku spisowego i w ostatnich dniach infolinia będzie z pewnością zasypywana pytaniami i zgłoszeniami od rolników, czekających na wypełnienie formularza spisowego do ostatniej chwili.

  W jakich sprawach należy zwrócić się do infolinii spisowej? Oto lista najczęściej zgłaszanych przez rolników problemów, które pomoże rozwiązać konsultant telefoniczny:
  - nie mam listu od Prezesa GUS z numerem gospodarstwa rolnego, więc nie mogę się zalogować do aplikacji spisowej;
  - rozpocząłem/-ęłam samospis internetowy, ale formularz został zablokowany;
  - nie mogę dłużej czekać i chcę się spisać przez telefon w tym momencie;
  - chcę się spisać i zostawić numer telefonu do siebie, żeby to rachmistrz zadzwonił i wtedy razem spiszemy moje gospodarstwo rolne.

  To proste! NIE ZWLEKAJ - wystarczy zadzwonić pod numer 22 279 99 99 i załatwione!

  Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

  _______________________________________________________________________

  Wspieraj Seniora
  Koordynator Projektu "Wspieraj Seniora" – Dominika Kowalczyk-Ptasińska 22 751 90 57
  UWAGA: KOSZTY ZAKUPÓW POKRYWA SENIOR.

   
  Program „Wspieraj Seniora”
  Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
  Adresaci Programu, czyli do kogo adresowany jest program
  (czyli do kogo adresowany jest program i kto może przystąpić do programu)
  Program adresowany jest do:
  1) osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  2) w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.
  Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Cel programu:
  Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
   
  Pytania i odpowiedzi  dla Seniora. Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora  
   
  Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.
  1. Na czym polega program

  Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).
  2. Jak długo realizowany jest program
  Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.
  3. Kto realizuje program w Twojej gminie
  Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy społecznej w Twojej gminie
  4. Kto może skorzystać z programu?
  Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej
  i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.
  5. Czy płacę za zakupy i usługi?
  Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady
  i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu
  z Tobą.
  Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.
  6. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?
  KROK 1.
  Zadzwoń na infolinię 22 505 11
  11
  •    Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
  •    Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
  •    Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system  Centralnej Aplikacji Statystycznej
  KROK 2.
  •    Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
  •    Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
  •    W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.
  KROK 3.
  •    Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
  •    Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.
  KROK 4.
  •    Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.
   
  PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!
  7. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc??

  Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.  
  8. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?
  Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej
  w wieku 70 lat i więcej.
  9. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi
  w ramach programu?

  Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu.

  Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11
  _______________________________________________________________________

  Wczoraj - 1 listopada oficjalnie ruszyła Kampania 19 Dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, w czasie której będziemy edukować i informować o tym jak zapobiegać i powstrzymywać przemoc i krzywdzenie dzieci i młodzieży.
  Mamy nadzieję, że RAZEM będziemy budować lepszy świat  Teraz gdy coraz więcej rzeczy dzieje się za zamkniętymi drzwiami, coraz trudniej docierać z pomocą, a nierzadko kontakt ze specjalistą, psychologiem czy pracownikiem socjalnym ograniczony został do kontaktu telefonicznego - temat, który podejmujemy jest szczególnie ważny.
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach
  przygotował szereg działań, dostosowanych do nowej rzeczywistości. Zapraszamy dzieci, rodziców i kadrę pedagogiczną do skorzystania z bezpłatnych konsultacji telefonicznych i za pomocą komunikatora internetowego.
  Wszystkie szkoły i przedszkola zachęcamy do skorzystania z materiałów i planów zajęć, które Państwo od nas otrzymaliście.
  Trzymamy kciuki za WSZYSTKICH Z WAS i życzymy, by zaplanowane przez Was wydarzenia i działania przebiegły zgodnie z planem i w dobrym zdrowiu.
  Na naszym profilu, jak co roku, będziemy informować o tym co dzieje się w Łomiankach - o Waszych pomysłach i działaniach. Przypominamy, że informacje o nich zbieramy mailowo
  d.kowalczyk@opslomianki.pl
  Powodzenia   
  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
  Dominika Kowalczyk-Ptasińska


    _______________________________________________________________________

  Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
  Specjalna darmowa infolinia dla seniorów
  – 22 505 11 11

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach informuje, że kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: ,,Wspieraj Seniora”.
  Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
  Program adresowany jest do:
  1.    osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid – 19.
  2.    w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.
  Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – Numer tej infolinii to: 22 505 11 11.
  Osoba przyjmując zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na zamieszkanie.
  Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.
  Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów będą mogły zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na uruchomionej stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do Ośrodka Pomocy w Łomiankach
  Więcej informacji w linku:
  https://wspierajseniora.pl/
  https://www.gov.pl/web/rodzina/rzad-uruchamia-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  GRUPA WSPARCIA dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci z kształceniem specjalnym i opiniami (autyzm, zespół Aspergera, ADHD, afazja, dyslekcja itp.)

  Komitet Rodziców Łomianki informuje, że 7 października odbyło się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla rodziców. Przy kubku kawy i herbaty rozmawialiśmy o naszych dzieciach,  zmaganiach z nieco inną codziennością, wymieniliśmy doświadczenia i informacje, ale nie zabrakło też dobrego humoru. Atmosfera była naprawdę wspaniała.

  Grupa wsparcia jest skierowana do rodziców, którzy poszukują przestrzeni do rozmów o trudnościach, jak też i o radościach związanych z wychowaniem dzieci. Dla tych, którzy poszukują lepszego kontaktu ze swoimi dziećmi i zrozumienia ich potrzeb. To miejsce do  wymiany informacji na temat lekarzy, terapeutów, specjalistów, informacji z zakresu prawa oświatowego oraz praw przysługujących rodzicom i opiekunom. Miejsce, w którym będziemy inspirować się do działania i wprowadzania zmian do swojej codzienności, gdzie otrzymacie wsparcie, wiedzę i pomoc od współpracujących z naszym Komitetem specjalistów – oni też w razie potrzeby będą uczestniczyć w naszych spotkaniach. To miejsce, gdzie można swobodnie się ”wygadać” w grupie ludzi, którzy rozumieją nawzajem swoje problemy, nie oceniają się i nie krytykują.

  DOŁĄCZ DO NAS - RAZEM ŁATWIEJ PRZEJŚĆ PRZEZ TRUDNOŚCI.
  Nasze spotkania odbywać się będą :
  - w każdą pierwszą środę miesiąca, o godz. 18.30
  - miejsce spotkań: Świetlica Miejska w Łomiankach, ul. Parkowa 2 (w przypadku zwiększenia obostrzeń grupa będzie prowadzona online).
  Grupa jest bezpłatna.


  Ogłoszenia o spotkaniach grupy pojawiają się na stronie Komitet Rodziców Łomianki i OPS Łomianki oraz lokalnych grupach: Forum Mieszkańców Łomianki, Mama i Tata w Łomiankach, Miasto i Gmina Łomianki.

  Śledźcie naszą stronę na fb i piszcie do nas: komitet.rodzicow.lomianki@gmail.com

  _______________________________________________________________________

  Grypa i Covid-19. Co zrobić w przypadku objawów sugerujących zachorowanie


  Okres jesienno-zimowy to czas, w którym wzrasta liczba infekcji dróg oddechowych. Ten rok jest szczególnie trudny ze względu na pandemię koronawirusa i duży wzrost zachorowań na Covid-19.
  Procedura
  W przypadku stwierdzenia objawów, mogących sugerować zakażenie koronawirusem należy skontaktować się telefonicznie ze swoim lekarzem rodzinnym z Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) (Przychodnie POZ w Łomiankach).
  •    Przychodnia Łomianki SPZZLO Warszawa-Żoliborz ul. Szpitalna 6, tel. (22) 751 10 55 Rejestracja czynna w godzinach 7:30–18:00
  •    Przychodnia Lekarska Przy Polmo Łomianki S.A. ul. Warszawska 31, tel. (22) 751 69 91
  •    Centrum Medyczne ROYALMED ul. Wiślana 36, tel. (22) 250 14 45
  •    Nocna Pomoc Medyczna - NZOZ ŁOMIANKI, ul. Warszawska 31, tel. 695 805 523, e-mail: nisozdziekanow.gmail.com
  Podczas teleporady lekarz POZ zdecyduje o sposobie dalszego postępowania. W sytuacji, gdy objawy będą wyraźnie wskazywały na możliwość zarażenia koronawirusem, nie będzie trzeba odbywać tradycyjnej wizyty i badania fizykalnego przed zleceniem testu.
  Po wykonania testu, jeśli jego wynik będzie ujemny, pacjent zostanie pod opieką lekarza POZ. W sytuacji, jeśli wynik testu na koronawirusa będzie pozytywny – zostanie skierowany na tzw. „ścieżkę zakaźną”, czyli do jednej z placówek, która zajmuje się leczeniem chorób zakaźnych.
  Prewencja przede wszystkim
  Zachowanie wszystkich osób i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest bardzo ważne w walce z koronawirusem. Od każdego z nas zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej. Bądź odpowiedzialny!
  •    zachowaj dystans społeczny,
  •    dezynfekuj i często myj ręce,
  •    zasłaniaj nos i usta!

  ________________________________________________________________________

  Szanowni Mieszkańcy,

  zmiany w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej od 01.10.2020 r.

  W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na COVID-19, zwracam się do Państwa z prośbą o ograniczenie do minimum liczby osób zaangażowanych w załatwianie spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach.
  Aby zminimalizować ryzyko ewentualnych zachorowań i rozprzestrzeniania się wirusa. WSZELKIE WNIOSKI PROSZĘ POZOSTAWIAĆ W ZAMKNIĘTEJ SKRZYNCE NA LISTY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZED WEJŚCIEM DO OPS.
  od 01 października 2020 r. Ośrodek będzie funkcjonował w następujący sposób:
  po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty w Ośrodku i ustaleniu niezbędnej dokumentacji wymaganej do danego świadczenia możliwy będzie osobisty kontakt z pracownikami OPS.
  Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych (tj. 500+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny) Wszelkie wnioski prosimy składać za pomocą bankowości elektronicznej, e- PUAP, za pomocą portalu Empatia. Kontakt z pracownikami możliwy będzie za pośrednictwem telefonu: 22 751 90 57 wew. 114. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  Adres e-mail do kierownika działu: i.wojciechowska@opslomianki.pl

  Jednocześnie informujemy, że terminy wypłat wszelkich świadczeń pozostają bez zmian.

  Dział Dodatków Mieszkaniowych, Kart Dużej Rodziny, Łomiankowskiej Karty Rodziny. Wnioski, które są opublikowane na stronie www.opslomianki.pl należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e.piatkowska@opslomianki.pl. W celu uzyskania zaświadczenia o kontynuacji przedłużenia biletu miesięcznego dla uprawnionych mieszkańców Łomianek prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie z podanymi informacjami: nazwisko rodziny, imię i nazwisko osób, którym bilet ma zostać przedłużony. Kontakt: e.piatkowska@opslomoianki.pl. numer tel. 22 751 90 57 wew. 116. Gotowe zaświadczenia będą wydawane w każdy poniedziałek w godzinach 8-18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem celem umówienia terminu spotkania w OPS.

  Dział Pomocy Środowiskowej (pomoc społeczna). W miarę możliwości kontakt osobisty z pracownikami socjalnymi prosimy zamienić na inny dostępny (pisemny, telefoniczny lub mailowy). Kontakt telefoniczny z pracownikami dostępny jest pod numerem 22 751 90 57 wew. 115 i 118.
  Adres e-mail do kierownika Działu Pomocy Środowiskowej : a.burawska@opslomianki.pl, telefon kontaktowy 22 751 90 57 wew. 118.
  Apeluję do Państwa o odwiedzanie budynku Ośrodka jedynie celem załatwienia spraw najbardziej pilnych i nagłych, których nie możecie Państwo załatwić telefonicznie lub on-line. Wspólnie chrońmy swoje zdrowie i dbajmy o bezpieczeństwo.
  Dziękuję Państwu za wyrozumiałość i przepraszam za utrudnienia.
  Jako Dyrektor Ośrodka czuję się w obowiązku dbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i ich rodzin, a w konsekwencji mieszkańców Łomianek – wszyscy stanowimy jedną społeczność.
   
  Dominika Kowalczyk-Ptasińska
  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach

  ________________________________________________________________________

  Płacisz podatki? Segregujesz śmieci? Jesteś rolnikiem?
  Weź udział w spisie rolnym! To taki sam obowiązek.
  Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.

  Znaczny odsetek rolników z województwa mazowieckiego odkłada spis na bliżej nieokreślone „później”. Muszą oni jednak mieć świadomość, że jeśli nie zdążą do 30 listopada, może mieć to negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych, jak i wszystkich innych rolników w gminie, województwie oraz w całej Polsce.
  Nie spiszesz gospodarstwa? Może być kara
  Zgodnie z zapisami ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym, udział w spisie jest obowiązkiem każdego użytkownika gospodarstwa rolnego! Zlekceważenie tego obowiązku może wywołać negatywne reperkusje. Zgodnie z artykułem 57 ustawy o statystyce publicznej, „Kto wbrew obowiązkowi odmawia  wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie”. Co więcej, w przypadku wizyty lub telefonu od rachmistrza rolnik nie może już powiedzieć, że spisze się sam przez Internet w późniejszym terminie. Jest to równoznaczne z odmową i fakt ten zostaje odnotowany przez osobę uprawnioną do realizacji wywiadu. Taka postawa może również skutkować wszczęciem przez służby statystyczne postępowania zakończonego karą grzywny.
  Ale nie tylko perspektywa kary powinna skłonić rolników to wypełnienia swojego jakże ważnego obowiązku.
  Bez danych nie ma skutecznej polityki rolnej

  Rolnicy zwlekający ze spisaniem swojego gospodarstwa powinni mieć świadomość, że swoją opieszałością szkodzą nie tylko sobie samym, ale też wszystkim rolnikom ze swojej gminy, powiatu, województwa i całej Polski.
  Dane zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego będą wykorzystywane podczas planowania i realizacji polityki rolnej na każdym szczeblu terytorialnym. Jeśli jakość zebranych danych będzie niewystarczająca do prezentacji wyników np. na poziomie gmin, stracą na tym wszyscy. Brak szczegółowego obrazu polskiego rolnictwa może mieć bardzo poważne i negatywne konsekwencje dla polskich rolników. Dodajmy, że spis rolny jest organizowany co 10 lat, więc zebrane informacje będą wykorzystywane w gminach do następnego spisu w 2030 roku.
  Rolniku, jeśli zatem oczekujesz od władz swojej gminy czy kraju skutecznych działań wspierających rolnictwo czy społeczności wiejskie, wypełnij najpierw swój obowiązek i pomóż stworzyć dokładną i przystającą do rzeczywistości diagnozę polskiego rolnictwa.
  Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/

  Test "Sprawdź czy jesteś rolnikiem?"

  ________________________________________________________________________

  Rolniku, przygotuj się do spisu!
  Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.
  Kiedy odbędzie się spis rolny?Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.
  Kto musi się spisać?Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!
  Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.
  Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.
  Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.
  Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.
  Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinneji zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.
  Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowahttps://spisrolny.gov.pl/.Warto też na bieżącośledzić stronę internetowąlubkonta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.
  Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamydzwoniąc na infolinię spisowąpod numer: 22 279 99 99.
  Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

   ________________________________________________________________________

  Zarządzenie nr D-021-2/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach


  Procedura bezpieczeństaw w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomainkach w trakcie COVID-19

   

  Osobisty plan awaryjny


  o    Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny.
  o    Jeśli zdarzy się coś złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść.
  o    Twoje bezpieczeństwo to priorytet.
  o    Nie jesteś winna/y przemocy i są ludzie, którzy chcą Ci pomóc!


  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii

   

  Szanowni Mieszkańcy,


  zmiany w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej od 4.05.2020 r.


  W związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemicznym związanym
  z koronawirusem, zwracam się do Państwa z prośbą o ograniczenie do minimum liczby osób zaangażowanych w załatwianie spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach.
  Aby zminimalizować ryzyko ewentualnych zachorowań i rozprzestrzeniania się wirusa
  w okresie od 04 maja do 24 maja 2020 r. Ośrodek będzie funkcjonował w następujący sposób:
  po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty w Ośrodku i ustaleniu niezbędnej dokumentacji wymaganej do danego świadczenia możliwy będzie osobisty kontakt z pracownikami OPS.
  Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych (tj. 500+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny) Wszelkie wnioski prosimy składać za pomocą bankowości elektronicznej, e- PUAP, za pomocą portalu Empatia. Kontakt z pracownikami możliwy będzie za pośrednictwem telefonu: 22 751 90 57 wew. 114. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  Adres e-mail do kierownika działu: i.wojciechowska@opslomianki.pl


  Jednocześnie informujemy, że terminy wypłat wszelkich świadczeń pozostają bez zmian.


  Dział Dodatków Mieszkaniowych, Kart Dużej Rodziny, Łomiankowskiej Karty Rodziny. Wnioski, które są opublikowane na stronie www.opslomianki.pl należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e.piatkowska@opslomianki.pl. W celu uzyskania zaświadczenia o kontynuacji przedłużenia biletu miesięcznego dla uprawnionych mieszkańców Łomianek prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie z podanymi informacjami: nazwisko rodziny, imię i nazwisko osób, którym bilet ma zostać przedłużony. Kontakt: e.piatkowska@opslomoianki.pl. numer tel. 22 751 90 57 wew. 116. Gotowe zaświadczenia będą wydawane w każdy poniedziałek w godzinach 8-18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem celem umówienia terminu spotkania w OPS.


  Dział Pomocy Środowiskowej (pomoc społeczna). W miarę możliwości kontakt osobisty z pracownikami socjalnymi prosimy zamienić na inny dostępny (pisemny, telefoniczny lub mailowy). Pracownicy socjalni będą przyjmowali interesantów wyłącznie w pokoju nr. 1 (kancelaria). Kontakt telefoniczny z pracownikami dostępny jest pod numerem 22 751 90 57 wew. 115 i 118.
  Adres e-mail do kierownika Działu Pomocy Środowiskowej : a.burawska@opslomianki.pl, telefon kontaktowy 22 751 90 57 wew. 118.


  Po wejściu do Ośrodka prosimy o zdezynfekowanie rąk za pomocą środków dostępnych przy pokojach pracowników.


  Zawieszeniu ulegają osobiste konsultacje psychologiczne z pracownikami Punktu Interwencji Kryzysowej i Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach. Pomoc psychologiczną będzie można otrzymać telefonicznie pod numerem telefonu:
  22 732 70 85 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8 do 20, w piątki w godzinach od
  8 do 16.
  Odwołane zostają darmowe konsultacje prawne. Zawieszone zostają grupy robocze
  w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie na terenie Gminy Łomianki. Członkowie Grup Roboczych nadal pracują z rodzinami zgodnie z kompetencjami i wytycznymi.
   

  Apeluję do Państwa o odwiedzanie budynku Ośrodka jedynie celem załatwienia spraw najbardziej pilnych i nagłych, których nie możecie Państwo załatwić telefonicznie lub on-line. Wspólnie chrońmy swoje zdrowie i dbajmy o bezpieczeństwo.
  Dziękuję Państwu za wyrozumiałość i przepraszam za utrudnienia.
  Jako Dyrektor Ośrodka czuję się w obowiązku dbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i ich rodzin, a w konsekwencji mieszkańców Łomianek – wszyscy stanowimy jedną społeczność.
   

  Dominika Kowalczyk-Ptasińska
  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
   

  ________________________________________________________________________

  Szanowni Państwo,
  przypominamy o możliwości korzystania z aplikacji mobilnej „Kwarantanna domowa”, w której możecie Państwo wysłać formularz do Ośrodka Pomocy Społecznej. Można tam zgłosić zapotrzebowanie na kontakt z pracownikami Ośrodka, kontakt z psychologiem, a także zgłosić zapotrzebowanie żywnościowe. Jednocześnie przypominamy, że jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 22 751 90 57 wew. 115 i 118.
  Dziękujemy również za pozytywny odbiór telefonicznego kontaktu z Państwem i niezmiennie życzymy zdrowia!

  Poniżej przedstawiamy Regulamin aplikacji „Kwarantanna domowa":
   
  https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

  ________________________________________________________________________

  Szanowni Mieszkańcy,

  W związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemicznym związanym
  z koronawirusem, zwracam się do Państwa z  prośbą o ograniczenie do minimum liczby osób zaangażowanych w załatwianie spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach.  
  Aby zminimalizować ryzyko ewentualnych zachorowań i rozprzestrzeniania się wirusa
  w okresie od 16 marca do 25 marca 2020 r. Ośrodek zostaje częściowo zamknięty.
       
  Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych (tj. 500+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny) zostaje zamknięty dla interesantów. Wszelkie wnioski prosimy składać za pomocą bankowości elektronicznej, e- PUAP, za pomocą portalu Empatia. Kontakt z pracownikami możliwy będzie za pośrednictwem telefonu: 22 751 90  57 wew. 114. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej.
  Adres e-mail do kierownika działu: i.wojciechowska@opslomianki.pl

  Jednocześnie informujemy, że terminy wypłat wszelkich świadczeń pozostają bez zmian.
       
  Zamknięty dla interesantów zostaje Dział Dodatków Mieszkaniowych, Kart Dużej Rodziny, Łomiankowskiej Karty Rodziny. Wnioski, które zostaną opublikowane na stronie www.opslomianki.pl należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e.piatkowska@opslomianki.pl . W celu uzyskania zaświadczenia o kontynuacji przedłużenia biletu miesięcznego dla uprawnionych mieszkańców Łomianek prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie z podanymi informacjami: nazwisko rodziny, imię i nazwisko osób, którym bilet ma zostać przedłużony. Kontakt: e.piatkowska@opslomoianki.pl. numer tel. 22 751 90 57 wew. 116.  Gotowe zaświadczenia będą wydawane w dniach 16 i 23 marca w godzinach 8-16.
  W ograniczonym zakresie będzie dostępny Dział Pomocy Środowiskowej (pomoc społeczna). W miarę możliwości kontakt osobisty z urzędnikami prosimy zamienić na inny dostępny (pisemny, telefoniczny lub mailowy). Pracownik socjalny będzie przyjmował interesantów wyłącznie w pokoju nr. 1 (kancelaria). Kontakt telefoniczny z pracownikami dostępny jest pod numerem 22 751 90 57 wew. 101 i 115.
  Adres e-mail do kierownika Działu Pomocy Środowiskowej : a.burawska@opslomianki.pl, telefon kontaktowy 22 751 90 57 wew. 118
  Po wejściu do Ośrodka prosimy o zdezynfekowanie rąk za pomocą środków dostępnych przy pokojach pracowników.
  Zawieszeniu ulegają konsultacje psychologiczne z pracownikami Punktu Interwencji Kryzysowej i Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach. Pomoc psychologiczną będzie można otrzymać telefonicznie pod numerem telefonu:
  22 732 70 85 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8 do 18, w piątki od godziny
  8 do 16.
  Odwołane zostają darmowe konsultacje prawne. Zawieszone zostają grupy robocze
  w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie na terenie Gminy Łomianki.

  Apeluję do Państwa o odwiedzanie budynku Ośrodka jedynie celem załatwienia spraw najbardziej pilnych i nagłych, których nie możecie załatwić telefonicznie lub on-line. Wspólnie chrońmy swoje zdrowie i dbajmy o bezpieczeństwo.
  Dziękuję Państwu  za wyrozumiałość i przepraszam za utrudnienia.
  Jako Dyrektor Ośrodka czuję się w obowiązku dbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i ich rodzin, a w konsekwencji mieszkańców Łomianek – wszyscy stanowimy jedną społeczność.

  Dominika Kowalczyk-Ptasińska
  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
   

  Do pobrania:

  1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
  2. Wniosek o wydanie Karty Rodziny
  3. Wniosek o wydanie Karty Rodziny R
  4. Wniosek o wydanie Karty Seniora

   

  PROŚBA O POMOC


  Szanowni Państwo ,
  W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa w Polsce, apeluję o wsparcie dla osób starszych, samotnych, będących Państwa sąsiadami i/lub naszymi Klientami.
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach będzie starał się pomóc tej szczególnie narażonej grupie w formie żywności długoterminowej. Posiadamy jednak ograniczone zasoby żywności w postaci gromadzonego suchego prowiantu. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie w ramach solidarności z osobami starszymi, samotnymi żywności długoterminowej i suchej.
  W tym celu przed Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomiankach w dniach od 16.03.2020r. do 20.03.2020r. w godzinach 8-16 stanie specjalnie oznaczony pojemnik, w którym będzie można pozostawić żywność. Prosimy o nie wkładanie tej żywności do Jadłodzielni!
  W przypadku posiadania informacji o osobie samotnej, starszej prosimy o bezpośrednie przekazywanie żywności, zrobienie za nią zakupów, wykupienia leków.
  Jesteśmy w stałym kontakcie osobistym i telefonicznym z najbardziej zagrożonymi naszymi Klientami, jednak wyłącznie nasze wsparcie może okazać się niewystarczające.


  Dyrektor OPS
  Dominika Kowalczyk-Ptasińska
   

  _______________________________________________________________________________

    

  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

          _______________________________________________________________________________

   

    

   

   

   

   

   

  W ramach oferty Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach – Punkt interwencji Kryzysowej proponujemy realizację spotkań z osobami które nie radzą sobie z uczuciem złości, które w znacznym stopniu oparte są o założenia modelu Treningu Zastępowania Agresji ART, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, modelu komunikacji „Porozumienie bez przemocy” oraz elementach modelu Duluth.
  Podstawowym celem spotkań jest poszerzenie świadomości klientów w obszarze przemocy, zmiana ich postawy i przekonań, a tym samym zatrzymanie przemocy w rodzinie. Proponowana przez nas formuła prowadzenia spotkań indywidualnych opiera się na trudnościach zgłaszanych przez uczestników. Poruszamy także min. takie tematy jak:
  1. Zjawisko i mechanizmy przemocy, jej formy i cykle,
  2. Konsekwencje prawne i moralne stosowania przemocy, potrzeby własne a potrzeby innych bliskich osób, czynniki które wpływają na eskalację złości, utratę samokontroli i powodują wybuch agresji.
  3. Uczucia – jak warto je wyrażać i jaką funkcje spełnia ich wyrażanie, identyfikacja uczuć swoich i drugiej strony – empatia, uczucie złości - jak go doświadczamy w ciele, jak warto je wyrażać;
  4. Odróżnianie ocen od faktów i analiza ocen, które przyczyniają się do narastania złości, mity i stereotypy dot. zjawiska przemocy.
  Wprowadzane są elementy treningu asertywności, przedstawiane strategie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Proponujemy również spotkania które mają na celu pomoc w zrozumieniu istoty i przyczyn stresu, analizę czynników stresogennych i własnej odporności na stres, zwiększenie samoświadomości na temat czynników wpływających na samopoczucie. W zależności od potrzeb i oczekiwań uczestników spotkań oferujemy również pracę nad doskonaleniem umiejętności wychowawczych.
  Oferta jest bezpłatna. Zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego – 22 732 70 85.
  Spotkania prowadzi terapeuta Adam Dulnik.
  Zapraszamy.
   

   

   

   

   

   

  Ważna informacja. Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 6.09.2019r.

  Szczegóły TUTAJ
   

   

  Zmian uchwały Rady Miejskiej dotyczącej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Szczegóły TUTAJ

   

   

  Szanowni Państwo,
  w związku z pożarem na jednym z osiedli na terenie Łomianek zwracamy się z prośbą o POMOC!

  Od dnia 29.07.19r. do 2.08.2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej po konsultacji z pokrzywdzoną w wyniku pożaru rodziną będzie prowadził zbiórkę rzeczową.

  Wiecej szczegółów na naszym profilu TUTAJ

   

   

   

  _________________________________________________________________________

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach informuje, iż zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r, poz. 1832, ze zm.) od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

  Karta jest przyznawana:

  1) rodzicom (rodzicowi) lub małżonkowi rodzica na czas nieokreślony,
  2) dziecku
  a) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  b) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego albo w szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowanie ukończenie nauki,
  c) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wielu powyżej 18 roku życia – na czas trwania orzeczenia
  d) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
  e) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce

  W przypadku ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny wniosek należy złożyć osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (OPS Łomianki ul. Szpitalna 7) bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.

  Składając wniosek o przyznanie Kart przedstawia się w szczególności:

  w przypadku rodzica oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
  w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej- oświadczenie o planowanym terminie ukończenie nauki w danej placówce,
  w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
  w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawianiu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

  Karta Dużej Rodziny jest to system zniżek dla całej rodziny wielodzietnej. Wielodzietne rodziny posiadając KDR mają możliwość korzystania z katalogu szerokich ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy transportowych w całym kraju.

   

  - - -

  - - -

  - - -

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, ze od 1 listopada 2018r do 31 grudnia 2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach realizował będzie:

  Gminny Program Osłonowy

   

  1. Przyjęty przez gminę plan wymiany i podłączenia pieców w jak największej ilości gospodarstw domowych z terenu Gminy Łomianki, wiąże się bezpośrednio z poniesieniem kosztów po stronie Mieszkańców. Inwestycja taka przekracza możliwości finansowe niektórych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i może spowodować przyjęcie na siebie trudnego do zrealizowania zobowiązania finansowego lub odstąpienie od korzystnego – z perspektywy funkcjonowania gospodarstwa domowego, jak i z uwagi na ochronę środowiska – rozwiązania proponowanego przez Gminę.

  Mając na uwadze dobro Mieszkańców, a szczególnie zapobieganie wykluczeniu, opracowano Gminny Program Osłonowy, który umożliwi Mieszkańcom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji finansowej wymianę i podłączenie nowego pieca.

  1. Program realizowany będzie w ramach środków własnych Gminy Łomianki 
   i finansowany z jej budżetu.
  2. Realizację Programu powierza się Ośrodkowi Pomocy Społecznej, na zasadach określonych w Ustawie o pomocy społecznej. Podstawowym warunkiem udzielenia pomocy w ramach Programu będzie spełnienie kryterium dochodowego określonego w pkt. 6.
  3. Realizacja Programu obejmuje okres od 01.11.2018 r. do 31.12.2019 r., w 2018 r. na jego realizację przeznacza się kwotę 20.000 zł.
  4. W następnym roku wysokość środków na realizację Programu będzie zabezpieczona 
   w budżecie Gminy.
  5. Zasady udzielania pomocy w ramach Programu:
  1. Pomoc udzielana będzie w postaci zasiłku celowego zwrotnego na pokrycie kosztów wykonania wymiany i podłączenia nowego pieca. Przyznane świadczenie w całości będzie przekazywane na konto wykonawcy wskazane przez wnioskodawcę.
  2. Z pomocy będą mogły skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie będzie przekraczać w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 130 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

  - dla osoby samotnie gospodarującej kwota kryterium wynosi 911,30 zł (701 zł x 130 %);

  - dla rodziny będzie ono wynosiło odpowiednio: 528,00 zł x liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym x 130 % = wysokość kryterium (dla przykładu: dla 4-ro osobowego gospodarstwa domowego kryterium wynosi: 2745,60 zł. = 4 osoby x 528 zł x 130 %).

  1. Przyznanie pomocy będzie miało charakter fakultatywny i indywidualny oraz następować będzie w trybie i na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Programu, na podstawie:
  1. Wniosku o pomoc,
  2. Ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej – w ramach rodzinnego wywiadu środowiskowego,
  3. Projektu oraz wstępnego kosztorysu wykonania wymiany i podłączenia nowego pieca,
  4. Decyzji przyznającej zwrotny zasiłek celowy, określającej wysokość przyznanej pomocy wysokość i liczbę rat, w których zasiłek będzie podlegał zwrotowi, wysokość kwoty umorzenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  1. Decyzja będzie objęta rygorem natychmiastowej wykonalności.
  2. Kwota przyznanej pomocy może wynosić maksymalnie 3.000,00 zł., a jej zwrot rozłożony będzie na okres nie dłuższy niż 30 miesięcy.
  3. Po wykonaniu wymiany Świadczeniobiorca zobowiązany będzie do dostarczenia protokołu odbioru robót oraz fakturę wystawioną przez Wykonawcę.
  4. Zwrot przyznanego świadczenia odbywać się będzie w miesięcznych ratach, wypłacanych na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach do 10-go dnia każdego miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po wydaniu decyzji dotyczącej przyznania świadczenia.
  1. Ilość rat i ich wysokość zostanie indywidualnie ustalona ze Świadczeniobiorcą a uzgodnienie podpisane przez Świadczeniobiorcę i pracownika socjalnego sporządzającego wywiad zostanie załączone do druku wywiadu środowiskowego,
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zwrotnego zasiłku celowego może zostać częściowo lub całkowicie umorzona.

   

  - - -

   

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że Rządowy Program "Dobry Start" na terenie Gminy Łomianki od 01.07.2018r. realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej.

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

  Wnioski o świadczenie do programów Rodzina 500+ oraz Dobry Start można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  Dla kogo wsparcie?

  Świadczenie “Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

  Jak dostać świadczenie “Dobry start”?

  Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

  Kiedy złożyć wniosek?

  Wniosek, podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”, będzie można składać już od 1 lipca on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

  Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

  Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

  W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

  Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie “Dobry start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

  Uproszczona procedura

  W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będzie ona wydawana jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

  Świadczenie “Dobry start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

  Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz te realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

  Wszelkich Informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 22 751-90-57 lub w siedzibie Ośrodka.

  Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

     - - -

   

   
  Szanowni Państwo,
   
  informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:
   
  • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30,
  • Bank Żywności SOS w Warszawie z siedzibą w Regułach przy ul. Bodycha 97, 05-820 Piastów,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach, ul. Szpitalna 7, 05-092 Łomianki.
  realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy żywnościowej, obejmujące:
  1. Imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
  2. Dochód osoby i rodziny;
  3. Powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.
  Powyższa informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.
   
  - - -
   
  Szanowni Państwo,
   
  w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku:
   
  1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej , ul. Szpitalna 7, 05-092 Łomianki
  2.      Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej za pomocą adresu iod@opslomianki.pl i pod nr. tel. 22 751-90-57
  3.     Administrator danych osobowych – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej; b) realizacji umów zawartych z kontrahentami c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  5.     W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  b)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

  6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  a)      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  b)      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  c)       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  -  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  -  osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  -   dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  -   dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  d)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

  -   osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  -  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  -   Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  e)      prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  -  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  -   przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  f)       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  -   zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  -   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
   
  8.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  9.   W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  10.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

  - - -

  - - -

  Mały terrorysta, czyli o dziecięcych atakach złości

  - - - 

  ŻyczeniaŚwiąteczne

  - - -

   

  Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Łomianek - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

    

  POPŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

  Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
   
  Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
  1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
  2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
  3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
  Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:
   
  1. Warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  2. Warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
  3. Programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
  4. Warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).
  Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:
   
  -    dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
  -    współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
  -    oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
  -    kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

  Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna - OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

  Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączniku "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - cel programu i kryteria kwalifikacji" (kliknij aby pobrać dokument)

  Łomianki, 21 marca 2018 r.

  - - -

  Gorący posiłek

   

  W zwiazku z wystąpieniem nagłych mrozów Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od czwartku 1.03. do 8.03.2018r. (przewidywane według synoptyków najwieksze ochłodzenie) przedłuża wydawanie gorących posiłków dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Łomianki.

  Akcja będzie odbywać się w godzinach 12:00-13:30 we wskazane dni przez OPS: 1.03.2018, 2.03.2018 5.03.2018, 8.03.2018.

  Posiłek będzie wydawany w następujących lokalizacjach:
  - sklep przy ul. 11 Listopada w Burakowie ok. godz. 12:15,
  - przystanek autobusowy linii 701 u zbiegu ul. Zachodniej i Rzemieślniczej ok. godz. 12:40,
  - sklep "Magda" przy ul. Graniczka ok. godz. 13:15.

  - - -

   

  Zapraszamy do składania wniosków o bezpłatne przejazdy ZTM

   

  Od środy 21.02.2018r. zapraszamy uprawnionych posiadaczy łomiankowskich Kart Rodziny „R” i Kart Rodziny„ 4+” do składania wniosków o bezpłatne przejazdy w ramach pierwszej strefy biletowej ZTM. W tym celu należy zgłosić się osobiście do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość, zdjęciem legitymacyjnym, a także osoby powyżej 18 roku życia z aktualnym zaświadczeniem o kontynuacji nauki (ważnym na dany semestr). Ci z Państwa, którzy nie posiadają zdjęć legitymacyjnych, mogą wykonać je na miejscu w siedzibie Ośrodka. Ze względu na prawidłowe wydatkowanie środków finansów publicznych i dobro innych pasażerów bardzo prosimy o zgłaszanie się tylko osób faktycznie korzystających ze środków zbiorowego transportu publicznego .

  Informujemy, że wnioski o bilety można składać od środy 21.02.2018 do piątku 23.02.2018 w wydłużonych godzinach pracy tj. 8-18 oraz w sobotę 24.02.2018r. w godzinach 10-15.
  Od 26.02.2018r. wnioski przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

  Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem teletonu 22/751-90-57

  - - -

   

  14.03.2018: spotkanie "Internet bez przesady"

   

  - - -

  23.02.2018: Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją


  Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Dotyka wszystkie grupy społeczne, bez względu na płeć i wiek. Dlatego ważne jest, aby w porę podjąć odpowiednie kroki w celu leczenia objawów i przyczyn tej choroby.

  Kontakt z psychologiem lub psychoterapeutą pomaga uzmysłowić, że człowiek nie jest sam ze swoim problemem.

  Dnia 23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

  W ramach tego wydarzenia Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach zaprasza Państwa na:

  • konsultacje z psychologami w godzinach 8-20 w naszym Ośrodku,
  • do kontaktu pod numerem telefonu 22 732 70 85

  Serdecznie zapraszamy zarówno tych z Państwa, którzy są bezpośrednio dotknięci tą chorobą ale również tych, którzy chcą porozmawiać na temat swoich bliskich i znajomych, uzyskać informację jak wspierać i towarzyszyć w depresji.

  - - -

  20.02.2018: Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

   

  Szanowni Państwo,

  Już po raz trzeci Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach bierze udział w ogólnopolskim wydarzeniu Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Dnia 20.02.2018r. ( wtorek ) zapraszamy wszystkich zainteresowanych do siedziby OPS na bezpłatne konsultacje psychologiczne i socjalne w godzinach 8-20 (psychologowie), 8-16 (pracownicy socjalni).

  Dyżury prawników i prokuratorów odbywają się w Prokuraturze Rejonowej dla Warszawy - Żoliborza.

  - - -

  6 lutego 2018 - Dzień Bezpiecznego Internetu

  Dzień Bezpiecznego Internetu to święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

  W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzić będziemy 6 lutego pod hasłem Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

  Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Chcemy podkreślić także to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

  Ośrodek Pomocyt Społecznej w Łomiankach wspiera inicjatywę Bezpiecznego Internetu, zachęcamy też Państwa do zapoznania się z dokładniejszymi informacjami na stronie http://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html

  - - -

  Zmiana sposobu postrzegania osób dotkniętych kryzysem psychicznym na Mazowszu

  Jesteś osobą z doświadczeniem choroby psychicznej?

  To nie czyni Cię gorszym od innych. Choroba nie przekreśla szans na udane i satysfakcjonujące życie.

  Szukaj wsparcia w ludziach, którzy są wokół Ciebie. Trzeba ich tylko dostrzec.

  N I E   J E S T E Ś   S A M !

  Zapraszamy do zapoznania się z załączonym poniżej Informatorem na temat Wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu

  Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączniku "Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - Informator" (kliknij aby otworzyć dokument)

  Łomianki, 30 stycznia 2018 r.

  - - -

  Szanowni Państwo,

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach odpowiedzialny jest za realizację programu rządowego RODZINA 500+ na terenie gminy Łomianki. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na ten temat :

  Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 500+ od poniedziałku do piątku 8:0-18:00 w miesiącu sierpniu 2017. W Pozostałych miesiącach zgodnie z godzinami pracy OPS.

  Łomianki, 22.08.2017 r.

  - - -

  „Potrafię pomagać”

  1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach ul. Szpitalna 7 pod patronatem Burmistrza Łomianek Tomasza Dąbrowskiego.
  2. Konkurs rozpoczyna się 21-go sierpnia 2017 r. i trwać będzie do 29 sierpnia 2017r. Rozdanie nagród nastąpi w dniu 01.09.2017r.
  3. Temat prac konkursowych brzmi: „Potrafię pomagać”.
  4. W konkursie mogą brać udział dzieci z terenu miasta i gminy Łomianki do lat 10

  Warunki uczestnictwa w konkursie.

  1. Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 7, Łomianki do dnia 29-go sierpnia 2017 roku.
  1. Pracą konkursową ma być praca plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Potrafię pomagać”. Format pracy A3 w poziomie
  2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną płaską techniką.
  3. Każde z dzieci może przekazać tylko jedną pracę.
  4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
  5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, wiek, telefon do rodzica. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
  6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
  7. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

  Wyniki konkursu i nagrody

  1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
  2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
  1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców podczas spotkania organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Szpitalna 7, Łomianki. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronach internetowych www.opsłomianki.pl na facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
  1. Nagrodami głównymi w konkursie są dwa Śliczne Domki Minnie
  2. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce. Nagrodami będą:

  za drugie miejsce Rock Glam Minnie oraz Dance Recital, Coffret Ballet Minnie Balerina

  za trzecie miejsce Minnie Daisy figurki

  1. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
  2. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
  3. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
  4. Każda osoba biorąca udział w konkursie otrzyma dyplom gratulacyjny.

  Postanowienia końcowe:

  1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych www.opslomianki.pl oraz na Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
  2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin oraz zgadza się na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.opslomianki.pl oraz na Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach 

  Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

   

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej,

  Dominika Kowalczyk-Ptasińska

  ZałącznikWielkość
  bal.jpg199.51 KB
  ulotka.png56.4 KB
  harmonogram.png38.11 KB
  logotypy.jpg11.79 KB
  DSR_Wniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu_2019.pdf122.15 KB
  Wniosek_KartaRodziny.pdf645.23 KB
  Wniosek_KartaRodzinyR.pdf640.58 KB
  Wniosek_KartaSeniora.pdf713.68 KB
  Zarządzenie.pdf496.64 KB
  Procedura bezpieczenstwa.pdf1.64 MB
  baner na stronę urzędu gminy 750x100.jpg75.16 KB
  Grupa wsparcia.jpg60.04 KB
  Telefon zaufania.jpg64.31 KB
  Test.pdf195.46 KB
  kampania.jpg29.16 KB
  wspieraj-seniora.jpg134.11 KB
  Zadzwon na Infolinie.jpg64.89 KB
  Zadzwon.jpg64.89 KB
  zarzadzenie.jpg85.81 KB
  dzial_wsparcia.jpg186.68 KB
  banner__um__nabor_rachmistrz.jpg143.09 KB
  baner.png29.01 KB
  logotyp_POPZ.png176.09 KB
  POPZ2014-2020.pdf151.66 KB
  POPZ2020.pdf243.47 KB
  Plakat Loterii NSP 2021.jpg106.86 KB
  nabory_750x200px-1.png423.69 KB
  OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATOW NA RACHMISTRZOW SPISOWYCH.pdf150.38 KB
  formularz - oferta kandydata na rachmistrza.pdf232.48 KB
  INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.pdf42.18 KB